Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vedtekter

Vedtekter bannerbilde

Vedteke av fylkestinget i møte 12.06.2017, sak T-18/17 (U-47/17).

§ 1 Føremål

1.1   Ungdomspanelet er oppretta etter vedtak i fylkestinget i Møre og Romsdal sak T-78/02.

1.2   Gjennom ungdomspanelet skal ungdom i Møre og Romsdal ha reell medverknad, påverke politiske saker i fylkeskommunen, auke ungdommar sitt samfunnsengasjement og bidra til opplæring og erfaring i demokratiske prosessar. Ungdomspanelet skal vere eit høyrings- og rådgivande organ for Møre og Romsdal fylkeskommune.  Ungdomspanelet kan sjølv ta opp saker dei ønsker fremme for administrasjonen eller politiske organ i fylkeskommunen.

§ 2 Val og samansetning

2.1   Ungdommens fylkesting vel ni medlemmar og fem varamedlemmar til ungdomspanelet. Ungdomspanelet skal bli valt frå representantane på ungdommens fylkesting og det sittande ungdomspanelet. Alle dei tre regionane skal vere representert, og det skal vere kjønnsbalanse jf. likestillingslova § 13. Det bør vere ei balansert samansetting frå by og land.

2.2   Ungdomspanelet skal vere partipolitisk nøytralt. Leiar og nestleiar kan i lys av dette ikkje ha verv i partipolitiske organ på fylkesnivå. Dette bør også være ei norm for dei resterande medlemmane i panelet.

2.3   Ungdomspanelet skal bestå av ungdom mellom 15 og 23 år med folkeregistrert adresse i fylket, i den aktuelle valperioden.

2.4   Medlemmane blir valt for to år, og halvparten er på val kvart år. Leiar og nestleiar blir valt kvart år. Varamedlemmane blir valt for eitt år. Melder eit medlem forfall, blir varamedlemmane kalla inn etter rekkefølge.

§ 3 Arbeidsområde

3.1   Ungdomspanelet er ungdommens fylkesting sitt arbeidsutval og skal følge opp handlingsprogram og vedtak som er gjort på ungdommens fylkesting.

3.2   Ungdomspanelet skal:

  • vere referansegruppe for fylkeskommunen sitt arbeid med planar og saker som vedkjem barn og unge
  • drive påverknad ovanfor styresmakter
  • fordele ungdomsmidlane
  • arrangere ungdommens fylkesting og fremme ungdomspanelet og ungdommens fylkesting i media
  • ha jamleg og god kontakt med ungdomsråd/ungdommens kommunestyre i Møre og Romsdal
  • fordele ansvar for oppfølging av saker frå dei ulike avdelingane og dei politiske utvala
  • rapportere til ungdommens fylkesting med ein årsrapport.

§ 4 Møte

4.1   Ungdomspanelet bør ha møte samtidig med det ordinære fylkestinget, i tillegg til dei andre møta. Eit av møta bør vere i den kommunen som vart kåra til årets ungdomskommune. Ungdomspanelet fastset sjølv møteplan.

4.2   Ungdomspanelet skal ha møte når leiaren eller minst 1/3 av ungdomspanelet krev det, jf. kommunelova § 32 nr. 1.

4.3   Det blir kalla inn til møte med ein frist på minst sju dagar.

4.4    Det er leiar i ungdomspanelet som er møteleiar. Dersom leiar ikkje kan stille, er det nestleiar som skal fungere som møteleiar. Dersom ingen av desse er tilstade, blir eit av medlemane valt som møteleiar.

4.5   Utvalsekretæren er ein fylkeskommunal tilsett som har talerett i alle saker.

4.6   Vedtak blir gjort med alminneleg fleirtal. Ved likt tal på stemmer, er leiaren i ungdomspanelet si stemme avgjerande jf. kommunelova § 35 1. ledd. Ungdomspanelet er vedtaksfør når minst fem medlemmar er til stades.

4.7   Ved inhabilitet gjeld reglane i forvaltningslova kap. II og kommunelova § 40, nr. 3.

4.8   Deltaking i møte i ungdomspanelet eller andre fylkeskommunale utval, er å sjå som tillitsverv/politisk fråvær etter forskrift til opplæringslova § 3-47.

4.9   Fylkeskommunen har ansvaret for dei som deltek på samlingane.

4.10 Alle møter og tilstellingar i ungdomspanelet skal vere rusfrie.

§ 5 Møteplikt og forfall

5.1   Dersom ein ikkje har gyldig grunn til forfall, har medlemane plikt til å delta i utvalet sine møter og utvalet sitt arbeid. Forfall skal meldast til sekretæren snarast råd, slik at varamedlem kan bli kalla inn.

5.2   Gyldige grunnar til forfall er sjukdom, viktige velferdsgrunnar, store familiehendingar og  plikter som ikkje kan bli utsett.

5.3   Etter at møtet er sett, kan ein ikkje forlate møtet utan å ha gitt beskjed til møteleiar eller utvalssekretær.

5.4   Det er ungdomspanelet som avgjer om eit medlem kan få permisjon/fritak frå vervet sitt.

§ 6 Økonomi

6.1   Møre og Romsdal fylkeskommune sørger for utvalssekretær til ungdomspanelet og økonomiske midlar.

6.2   Medlemmane i ungdomspanelet får dekt reise- og diettgodtgjersle etter statens regulativ og retningslinjer. Tapt arbeidsforteneste blir dekt ved stadfesting frå arbeidsgivar.

6.3   Medlemmane i ungdomspanelet får møtegodtgjersle i samsvar med gjeldande reglement.

6.4 Medlemmane i ungdomspanelet får halv møtegodtgjersle når dei møter i hovudutvala.

 § 7 Endring av vedtektene

Fylkestinget i Møre og Romsdal har mynde til å endre vedtektene for ungdomspanelet. Vedtektene kan likevel berre endrast etter framlegg frå ungdommens fylkesting og/eller ungdomspanelet.