Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tannhelse

Verdas tobakksfrie dag 31. mai

31. mai 2012 markerast "Verdas tobakksfrie dag" med temaet "Tobacco industry interference". Fokus er sett på behovet for å gå imot tobakksindustrien sitt forsøk på å undergrave WHO sin tobakkskonvensjon. Tobakksindustrien utgjer på denne måten ein alvorlig folkehelsetrussel.

Les meir

HMS-årsrapport 2011 for tannhelsetenesta

Eit systematisk og førebyggande Helse Miljø Sikkerheits-arbeid er viktig for å oppretthalde trivsel og utvikle arbeidsmiljøet til beste for den enkelte og organisasjonen.

Les meir

Fylkesutvalet har godkjent planprogrammet for Regional delplan tannhelse

Fylkesutvalet vedtok i møte 26.3.2012, sak U-37/12, planprogrammet for Regional delplan tannhelse, som har vore ute til høyring i perioden 30. januar til 12. mars. 

Planprogrammet klargjer premissane for planarbeidet og beskriv opplegg for organisering, medverknad og framdrift i planarbeidet.

Les meir

Planprogrammet for Regional delplan tannhelse sendt på høyring

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal har i sak U-14/12 lagt planprogrammet for Regional delplan tannhelse ut til høyring og offentleg ettersyn.

Les meir

Nye medarbeidarar i tannhelsetenesta

Rekrutteringssituasjonen er betre enn på lang tid. Så langt i år er det tilsett 15  tannlegar, 3 tannpleiarar og 4 tannhelsesekretærar.

Les meir

Distriktsmøte Søre Sunnmøre

Overtannlege Gunnar Eikrem kunne by på interessante tema under distriktsmøtet i Volda 16. september

Les meir

Stimulering til spesialistutdanning og rekruttering av spesialistar

Fylkesutvalet har i møte 26. september, sak U-124/11, samrøystes slutta seg til fylkesrådmannen sine forslag til tiltak for stimulering til spesialistutdanning og spesialistrekruttering i den offentlege tannhelsetenesta.

Les meir

Nye sjukefråværsreglar frå 1. juli 2011

Dei nye reglane skal sikre tidlegare, tettare og meir forpliktande samarbeid om oppfølging av sjukmeldte, og inneber endringar både for den som er sjuk, for arbeidsgivar og for sjukmeldar.

Les meir

IA-samarbeidsavtale for tannhelsetenesta

Tannhelsesektoren har no fått eigen samarbeidsavtale med NAV om eit meir inkluderande arbeidsliv.

Les meir

Betre tannlegedekning

Vi har tilsett fleire tannlegar dei siste månadane, også på klinikkar på Sunnmøre som har stått utan fast tilsette tannlegar i lang tid. I følgje Sunnmørsposten 16. august kan "Karius og Baktus grue seg til hausten" !

Les meir

Kontaktpersonar

Anthony Normann Valen Anthony Normann Valen
Fylkestannlege
71 28 02 01
Send e-post
Morten Larsen Morten Larsen
Administrasjonsleiar
71 28 02 03
Send e-post

Om tannhelse

Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal har 37 tannklinikkar fordelt på 34 kommunar.

Vi gir gratis tannhelsetenester til barn og ungdom 0-18 år, psykisk utviklingshemma, eldre og uføre i institusjon og heimesjukepleie. I tillegg får 19-20 åringar tilbod om undersøking og tannbehandling til 25% av offentlege takstar.

Vi gir også tilbod om undersøking og tannbehandling for fengselsinnsette og personar i kommunal og statleg rusomsorg.

Klinikkane gir også tilbod til vaksne betalande pasientar.

Tannhelsetenesta er organisert i 4 kompetanseregionar, med ein overtannlege som er fagleg- og administrativ leiar i kvar region. Tannhelsetenesta har i underkant av 200 tilsette.