Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Natur, klima og miljø

Natur- og kulturlandskapet ein viktig ressurs og ramme for sysselsetting, verdiskaping, busetnad og rekreasjon. Fylkeskommunen arbeider for at Møre og Romsdal skal bruke naturressursane på ein berekraftig måte. Alle avgjersler om lokalisering og utforming av næringsverksemd, bustader og infrastruktur vil påverke naturen, energiforbruket og utsleppa i lang tid framover.  

Kva kan vi tilby?

 • Informasjon og fagleg rådgiving
 • Stimulere til meir heilskapleg sjøarealplanlegging
 • Stimulere til marin nyskaping gjennom eigne utviklingsprosjekt og støtte til eksterne utviklings- og forskingsprosjekt
 • Fagmøte, seminar, kurs og konferansar
 • Politiske uttaler til høyringar frå departementet og fagdirektorat
 • Bidra til å auke kunnskapen om klima, miljø og vatn gjennom deltaking i internasjonale prosjekt
 • Etablere og drifte faggruppe for biogass og stimulere til etablering av nye biogassanlegg i fylket
 • Etablere og drifte nettverk for for oppfølging av klima- og energiplanar
 • Stimulere til innføring av miljøleiing i kommunane
 • Oppfølging av tiltak innafor vassforvaltning
 • Fylkeskommunen er tildelingsmyndighet i akvakultursaker

Kontaktpersonar

Birgit Aarønæs Birgit Aarønæs
Leiar marin og naturressurs og internasjonal koordinator
71 28 03 53 /
Mob. 918 86 088
Send e-post
Bengt Endreseth Bengt Endreseth
Leiar Energiregion Møre
71 28 03 43 /
Mob. 958 78 883
Send e-post