Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid

Vi nyttar internasjonalt arbeid for å bidra til ei god utvikling i Møre og Romsdal og levere gode tenester til innbyggjarane. Internasjonal innsats er eit verktøy for å nå dei måla vi har sett oss innan samferdsel, vidaregåande skule, regional utvikling, kultur og helse.

Vi kan tilby:

  • Rettleiing til kommunar, organisasjonar og næringsliv som ønskjer å komme i gang med EU-prosjekt
  • Rettleie fagavdelingar i fylkeskommunen til å komme i gang med EU-prosjekt
  • Rettlleiing til vidaregåande skolar som ønskjer opphald i EU-land for sine elevar eller lærlingar, eller inngå strategisk partnarskap i EU
  • Rettleie ungdomsorganisasjonar som ønskjer å komme i gang med EU-prosjekt for ungdom (Erasmus+ Aktiv ungdom)
  • Rettleiing til aktuelle EU-program og EU sine finansieringsordningar
  • Formidle erfaring frå EU-prosjekt 
  • Løfte regionen sine interesser inn i internasjonale forum
Logorekke internasjonalt
 Pågåande prosjekt 

"OSS - One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system". "OSS" er eit Interreg Europe-prosjekt som har mål å utvikle "grundervegen" og førstelinjetjenesta for entreprenørar rundt om i Europa. Møre og Romsdal fylkeskommune er "lead partner" i prosjektet, og arbeider saman med partnarar frå Spania, Belgia, Storbritannia, Bulgaria, Slovenia og Polen. Prosjektet er femårig, med to fasar, der fase 1 (år 1-3) består av interregional lærling og utvikling av handlingsplanar, og fase to (år 4-5) består av implementering av desse handlingsplanane. Sjå prosjektnettstaden for meir informasjon. 

"YENESIS - Youth Employment Network for Energy Sustainability in Islands". YENESIS er eit prosjekt støtta av EØS-midlane, der Møre og Romsdal fylkeskommune er med som "expert partner". Dei andre partnarane i prosjektet kjem frå Kypros, Hellas, Kroatia, Italia, Estland, og Spania. Prosjektet er treårig, og har som mål å hjelpe unge som har havna utanfor arbeidsmarknaden, gjennom skaping av fleire grøne arbeidsplassar innanfor følgjane tema: "energy efficiency", "renewables", "sustsinable tourism" og "mobility".  

"Skills for the Future 2018-2020". Dette Erasmus+-prosjektet har som må å gje fleire elevar, lærlingar og fagskulestudentar i fylket moglegheita til å skaffe seg internasjonal kompetanse innanfor sine fagområde, samt bidra til auka motivasjon og gjennomføring innanfor fag- og yrkesopplæringa.  Prosjektet har 11 norske og 15 utanlandske partnarar frå Tyskland, Danmark, Frankrike, Finland, Åland, Spania, og Storbritannia.   

"G-PaTRA - Green Passenger Transport". Bakgrunnen for prosjektet er auka merksemda på grøn transport i distrikta. Overskotskraft frå vindmøllene på Smøla kan nyttast til å produsere hydrogen for el-bussar og ferjer, og gjennom prosjektet skal ein sjå på korleis dette kan gjerast lønnsamt. Møre og Romsdal fylkeskommune v/regional- og næringsavdelinga er ein av partnarane i prosjektet.  

"Craft Reach".  Målet med prosjektet er å bidra til vekst og utvikling av handverksbedrifter, sterkare lokal forankring og internasjonalisering. Craft Reach-prosjektet skal også bidra til at lokale handverksbedrifter kan inspirere unge til å ta opp handverkstradisjonar. Møre og Romsdal fylkeskommune v/kulturavdelinga er ein av partane i prosjektet

 Avslutta prosjekt (utval)

"BEAST - Beyond Energy Action Strategies". Prosjektet skal bidra til at energi- og klimaplanar blir gjennomført i kommunar og regionar rundt omkring i Europa. Ni land har vore med i prosjektet. 

 

«Together: Best practices exchange for integrating refugees». Målet er kompetanseheving for leiarar, lærarar og andre aktørar involvert i arbeidet med kvalifisering av flyktningar, slik at arbeidet fører til meir effektiv integrering. Møre og Romsdal fylkeskommune v/utdanningsavdelinga er ein av partnarane i prosjektet. Les om prosjektet her: 

Together_Best practices exchange for integrating refugees 602,13 kB

 Alle prosjekt - information in english

Her finn du kort informasjon (på engelsk) om alle internasjonale prosjekt (pgåande og avslutta):