Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein viktig regional planleggar

Regional planlegging

Regional planlegging – verktøy for samfunnsutvikling

Fylkeskommunen er både tenesteprodusent, utøvar av mynde og samfunnsutviklar. Samfunnsutviklarrolla inneber ansvar for å skape ei ønska utvikling i fylket der ulike sektorar, forvaltningsnivå og geografiske område blir vurdert i ein heilskap. 

Samfunnsutvikling handlar om summen av innsats retta mot klima og miljø, folkehelse, kompetanse, kultur, ressursforvaltning, samferdsel og næringsutvikling.

Den regionale samfunnsutviklarrolla kan oppsummerast i følgande tre hovuddimensjonar:

  • å gi strategisk retning til samfunnsutviklinga, tilpassa regionale og lokale forhold
  • å mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn
  • å samordne og koordinere offentleg innsats og verkemiddelbruk

Det viktigaste verktøyet fylkeskommunen har for å samordne, mobilisere og gi strategisk retning til samfunnsutviklinga er den regionale planlegginga.

Regional planlegging er pålagt fylkeskommunen i Plan og bygningslova (§§ 7-1 til 9-7). Fylkestinget er regional planmynde. Planane skal ligge til grunn for fylkeskommunal verksemd og er retningsgjevande for kommunal og statleg planlegging og verksemd i fylka.

Den regionale planlegginga skal spegle befolkninga og brukarane sine interesser og behov. Dette krev dialog, samspel og medverknad frå mange aktørar - frå offentleg, privat og frivillig sektor.

Planhierarkiet i Møre og Romsdal fylkeskommune

Figur regional planlegging

Plan og bygningslova krev at fylkeskommunen ein gong kvar valperiode utarbeider ein regional planstrastegi.

Dette er fylkeskommunen sitt overordna plandokument. Planstrategien gir ei oversikt over dei største utfordringane

og moglegheitene for fylket framover, og kva planar fylkeskommunen skal ha for å møte desse.

    

Planstrategien viser også til dei nasjonale føringane som er gitt for den regionale planlegginga og korleis desse skal takast omsyn til i Møre og Romsdal.

Fylkesplan for 2017-2020, regional plan for Møre og Romsdal, er fylkeskommunen sin plan for heilskapleg samfunnsutvikling i fylket. I tillegg har vi ei rekke regionale delplanar som er forankra i regional planstrategi og som gjeld meir avgrensa samfunnsområde. Omgrepet «regional» skal berre nyttast når planane er utarbeidd etter prosesskrava i plan- og bygningslova.

Alle regionale planar skal ha eit handlingsprogram. Alle handlingsprogramma er frå 2019 integrert i økonomiplan med budsjett. Planane blir også følgt opp i avdelingsvise tiltaksplanar.

I tillegg utarbeider fylkeskommunen ei rekke temaplanar, sektorplanar og strategidokument for ulike område. Desse er ikkje heimla i plan- og bygningslova, men kan vere forankra i t.d. særlover, stortingsmeldingar og fylkespolitiske vedtak. Dei kan ha ulike nemningar – som fagmelding, strategi eller kunnskapsgrunnlag. Her er prosess og oppfølging mindre omfattande. Desse skal også inngå i økonomiplanen og bli følgt opp i alle avdelingane sine tiltaksplanar.

Regional planmynde kan fastsette regionale planføresegner knytt til retningsliner for arealbruk i regional planar som skal ta i vare nasjonale eller regionale omsyn og interesser. Planføresegnene kan gjelde for inntil 10 år (PBL§ 8-5). I Møre og Romsdal er det ingen slike planføresegner per januar 2019.

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post

Sentrale dokument