Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Roland Mauseth Roland Mauseth
Prosjektleiar
91 72 14 01 /
Mob. 917 21 401
Send e-post

Dokument

Statlege midlar til Campus Kristiansund

Styringsgruppa for Campus Kristiansund sender i dag ein uttale til Mørebenken der dei ber om at Stortinget følgjer opp den breie tverrpolitiske støtta til campusprosjektet, og sikrar at det vert løyvd midlar i Statsbudsjettet for 2018.

Bildetekst: Styringsgruppen for Campus Kristiansund under dagens møte. Fra venstre: Gerd Marit Langøy (vara for Steinar Kristoffersen), Høgskolen i Molde, Hilde Roald, produksjonsdirektør Skretting AS, Arne Ingebrigtsen (nestleder), rådmann i Kristiansund kommune, Kristin Sørheim, Fylkestingsrepr., Kjell Neergaard, ordfører i Kristiansund, Agnes Gundersen, daglig leder Møreforskning Ålesund, Jon Aasen (leder), Fylkesordfører, Kathrine Gjestad, styreleder i Høgskolesenteret og Finn Backer, daglig leder i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Roger Osen (ORKidé – Nordmøre Regionråd), Steinar Kristoffersen (rektor Høgskolen i Molde) og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik var ikke til stede.

I uttalen står det:

Statlige midler til Campus Kristiansund

Styringsgruppen for Campus Kristiansund ber de politiske partiene på Stortinget følge opp den brede tverrpolitiske støtten til campusprosjektet og sikre at det bevilges midler i Statsbudsjettet for 2018.

Prosjekt Campus Kristiansund (CKSU) har blitt etablert på rekordtid og har satt høyere utdanning på Nordmøre på agendaen på en framtidsrettet måte. Styringsgruppen er glad for den tverrpolitiske støtten som prosjektet har fått så langt. Ikke minst er det gledelig at sittende regjering i samarbeid med støttepartiene har fått på plass 60 studieplasser til Høgskolen i Molde, øremerket Kristiansund, og har signalisert at man vil vurdere ytterligere plasser.

For å lykkes med campusprosjektet er det avgjørende at de løfter og støtteerklæringer som er gitt i valgkampen, følges opp. Det gjøres nå et viktig arbeid for å mobilisere til prosjekter mellom forskningsmiljø og næringslivet, og for å utvikle det vekstmiljøet som skal bli til kunnskapsparken i CKSU. Samtidig utvikler utdanningsinstitusjonene dagens tilbud ved Høgskolesenteret (HIKSU) og ved Fagskolen i Kristiansund. Nye tilbud er etablert i 2017, og flere planlegges. Dette danner basis for framtidens utdanningstilbud i CKSU.

Tempoet i utviklingen av CKSU er høyt, og innen 2020 skal det være 800 høg- og fagskolestudenter i Kristiansund. I 2022 planlegger vi å samle campusaktiviteten i et nytt, felles bygg i Kristiansund sentrum. Fylkeskommunen, Høgskolen i Molde, Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum samarbeider om prosjektet og bidrar med ressurser inn i arbeidet. Men for å nå målet er det helt avgjørende at prosjektet får statlig støtte for 2018, og at det tildeles flere studieplasser til Kristiansund, slik Høgskolesenteret tidligere har bedt om.

Konkrete behov inn mot Statsbudsjettet

Tiltak Kommentar Beløp 2018
30 studieplasser til bachelorgrad i   havteknologi Tildeles   Høgskulen på Vestlandet, øremerket Kristiansund 2,0 mill. kr
40 studieplasser til bachelorgrad i   vernepleie Tildeles Høgskolen i Molde,   øremerket Kristiansund 1,5 mill. kr.
Utvikling av faglige   satsingsområder i CKSU Tildeles Møre og Romsdal   fylkeskommune for viderefordeling samarbeidspartnere. 1,0 mill. kr
Forskningsmobilisering – utvikling   av relevante prosjekt Tildeles Møre og Romsdal   fylkeskommune for viderefordeling samarbeidspartnere. 2,5 mill. kr
Utvikling av vekstmiljø   (kunnskapspark) Tildeles Møre og Romsdal   fylkeskommune for viderefordeling samarbeidspartnere. 1,0 mill. kr
Prosjektmidler (utredningsarbeid og   utvikling av nettverksarenaer) Tildeles Møre og Romsdal   fylkeskommune for viderefordeling samarbeidspartnere. 1,0 mill. kr
Sum 9,0 mill. kr

Ved tildeling av eventuelle prosjektmidler over statsbudsjettet, vil styringsgruppen for CKSU be om at fylkestinget legger inn en tilsvarende ramme for prosjektet sitt budsjett. Styringsgruppen legger til grunn at prosjektmidler fra staten kan tildeles andre samarbeidsparter i prosjektet.

En ønsket utvikling for Nordmøre
Samfunnsutviklingen på Nordmøre har over tid lidd under fraværet av et bredt utdannings- og forskningsmiljø. Campusprosjektet, med Høgskolen i Molde som en sentral aktør, bringer to regioner som har mye å tjene på samarbeid, tettere sammen. CKSU samarbeider med en rekke aktører på og rundt Nordmøre for å skape et sterkt miljø for forskning, innovasjon og høyere utdanning. Det vil være en løsning for kompetanseunderskuddet på Nordmøre, og det vil gi positive ringvirkninger for næringsliv og bidra til å bygge et sterkere regionsenter med nye arbeidsplasser. Prosjektet ser allerede effekter i form av flere konkrete søknader om forskningsprosjekt, og ved at nye nettverk springer frem på tvers av sektorer.

Statlig støtte er avgjørende for å lykkes, og vi håper derfor at alle krefter på Stortinget nå bidrar til å sikre prosjektet en plass i statsbudsjettet for 2018.

Denne uttalelsen er enstemmig vedtatt av styringsgruppen på dagens møte.

Jon Aasen

Leder for Styringsgruppen

Prosjekt Campus Kristiansund

 

 

 

 

Roland Mauseth

Prosjektleder

Prosjekt Campus Kristiansund