Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Plan og analyse

Felles løft for å gjere Kristiansund til ein studentby

15. april er søknadsfrist for samordna opptak til høgare utdanning. Stortinget har løyvd studieplassar øyremerka Kristiansund, høgskole og fagskole har utvikla nye tilbod, og no kjem det an på kor mange som søkjer tilboda i byen. 

Les meir

Oppfølging av likestilling i fylkesplanen

Fylkesplanen har likestilling og inkludering som gjennomgåande perspektiv. Det er viktig å understreke at likestilling handlar om meir enn kjønn. Også eldre, funksjonshemma, innvandrarar og sårbare grupper er underrepresenterte på ei rekke samfunnsarenaer.

Les meir

Stadig lågare folketalsutvikling i fylket

I dag publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) nye befolkningstal med endringane i 2017 og tala per 1. januar 2018. På landsbasis var folketalsveksten i 2017 på 0,7 prosent, den lågaste sida 2005. I Møre og Romsdal var den på 0,2 prosent. Dette er den svakaste sidan 2007. 

Les meir

Møre og Romsdal blant dei 20 beste regionane i Norden

I ein nyleg publisert rapport frå forskingssenteret Nordregio blir Møre og Romsdal rangert som nummer 19 av 74 nordiske regionar, basert på statistikk om demografiske endringar, tendensar i arbeidsmarknaden, utdanning og økonomiske resultat.

Les meir

Mange vil vere med og skape inkluderande lokalsamfunn

- Universell utforming er så mykje meir enn materialistiske tiltak… Universell utforming er eit mål om eit samfunn der alle har plass og alle er velkomen, sa Urtė Karanauskaitė, leiar i Ungdomspanelet i Møre og Romsdal. 

Les meir

-Alle kan bidra til å skape eit inkluderande lokalsamfunn

Møre og Romsdal fylkeskommune og Ørsta kommune arrangerer 25. januar ein konferanse som sett universell utforming og arbeid med å få til inkluderande lokalsamfunn på dagsorden. Interessa for konferansen er stor.

Les meir

Fleire prosjektmidlar til Campus Kristiansund

I økonomiplana for 2018-2021 løyver Fylkestinget i Møre og Romsdal to million kroner i året til Prosjekt Campus Kristiansund for 2018 og 2019 – ei auke på ein million. I tillegg støttar Høgskolesenteret fleire konkrete tiltak på til saman 1,4 million kroner.

Les meir

Ikkje slepp taket

Overskrifta er tatt ordrett frå eit av evalueringsskjemaa som blei levert inn etter eit internseminar om universell utforming på Scandic Seilet, fredag 1. desember.

Les meir

Ungdataundersøkinga gir viktig kunnskap om ungdom i fylket

Ungdata er ei undersøking som gir eit breitt bilde av korleis ungdom har det og kva dei driv med i fritida. I sin bedriftspraksis på plan- og analyseavdelinga har Julie Ulstein Hestholm frå Innovasjon og ledelse på Romsdal vidaregåande skole oppsummert resultata for ungdomstrinnet. 

Les meir

Ytterlegare 30 studieplassar til Kristiansund

- Det er svært gledeleg at det no kjem studieplassar til ingeniørutdanning i Kristiansund. Dette er eit viktig tilbod, og mange aktørar har arbeidd for å sikre finansiering av det, seier Roland Mauseth, prosjektleiar for Campus Kristiansund. 

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post
Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post

Om plan- og analyseavdelinga

Plan- og analyseavdelinga sitt samfunnsoppdrag er å styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal. Sentrale prinsipp for avdelinga sitt arbeid er system, kunnskapsgrunnlag og samordning.

Avdelinga har oppgåver innan planlaging, planrettleiing etter plan- og bygningsloven, karttenester samt statistikk og analyse. Avdelinga leiar arbeidet med regional planstrategi og fylkeskommunen sin overordna plan – Fylkesplan for Møre og Romsdal. 

I tillegg til å vere støttefunksjon for den øvste politiske og administrative leiinga og sektoravdelingane er kommunane avdelinga si viktigaste målgruppe.

The Department for Planning and Analysis