Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Plan og analyse

Fagnettverk for regional analyse arrangerer BATP-seminar

Fylkeskommunane ønskjer å styrke sitt arbeid med eigenproduserte analysar og regionale kunnskapsgrunnlag. I 2018 sette derfor fylkesrådmannskollegiet ned eit arbeidsutval for å etablere eit fagnettverk for statistikk og analyse.

Les meir

Erfaringar med plansystemet i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune deltek i eit pilotprosjekt i regi av KS om utviklinga av rolla som regional planmynde.

Les meir

Inkluderande lokalsamfunn

Tingvoll kommune stilte som vertskap då Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerte si årlege regionale samling med tema universell utforming 31. januar 2019.

Les meir

Nyheitsbrev nr 1/2019

Vi har samla litt nyttig informasjon for dykk som steller med planlegging i kommunane. Ta gjerne kontakt med oss på plan- og analyseavdelinga dersom du vil vite meir eller har gode tips til tema som vi kan dele med heile planleggarnettverket.

Les meir

Oppstart av arbeidet med Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2020-2024

Den regionale planlegginga følgjer eit fireårshjul som i så stor grad som mogleg følger fylkestingsperiodane. Vi har derfor som mål at ny regional planstrategi skal bli vedtatt i april 2020 av det nye fylkestinget.

Les meir

Nyttårskonferansen 2019

Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV, KS og Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til Nyttårskonferansen 2019. 

Les meir

Samarbeid om friluftsliv i Møre og Romsdal

Fylkeskommunen har eit ansvar for allment friluftsliv og forvalting av friluftslivsområde.

Les meir

Eldre – ein viktig ressurs

Notatet Eldre – ein viktig ressurs er det tredje i rekka av temanotat frå plan- og analyseavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune i 2018. I notatet finn du statistikk om den eldre delen av befolkninga.

Les meir

Stor oppslutning om regional plan- og byggesakskonferanse

Mange positive tilbakemeldingar på felles fagsamling for plan- og byggesaksbehandlarar 27. – 28. november 2018 i Molde.  Konferansen vart arrangert av Fylkesmannen og fylkeskommunen og samla i alt 130 deltakarar.

Les meir

Campus Kristiansund og næringslivet

Korleis kan Campus Kristiansund bli til nytte for næringslivet? Og kva kan næringslivet sjølv bidra med for å skape dei kompetansemiljøa som regionen ønskjer seg?

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post
Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post

Om plan- og analyseavdelinga

Plan- og analyseavdelinga sitt samfunnsoppdrag er å styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal. Sentrale prinsipp for avdelinga sitt arbeid er system, kunnskapsgrunnlag og samordning.

Avdelinga har oppgåver innan planlaging, planrettleiing etter plan- og bygningsloven, karttenester samt statistikk og analyse. Avdelinga leiar arbeidet med regional planstrategi og fylkeskommunen sin overordna plan – Fylkesplan for Møre og Romsdal. 

I tillegg til å vere støttefunksjon for den øvste politiske og administrative leiinga og sektoravdelingane er kommunane avdelinga si viktigaste målgruppe.

The Department for Planning and Analysis