Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mølleruinane på Bruhagen

Kulturvern

Møre og Romsdal fylkeskommune har desse hovudoppgåvene innan kulturvern:

  • Vern og formidling av faste kulturminne
  • Ivareta museumsvesenet i fylke

Dette er oppgåver delegerte frå Miljøverndepartement/ Riksantikvar og oppgåver etter avtale med Kulturdepartementet. Det er også oppgåver etter fylket sitt eige initiativ, som til dømes rådgjeving i bygningsvern og uteskulen i Kultursekken.

I plan- og utbyggingstiltak i fylket er vår oppgåve å medverke til at endringane fører til minst mogleg reduksjon av kulturminneverdiane. Dette skjer gjennom innspel og fråsegner i plan- og byggesaker på grunnlag av fagleg kartlegging og vurdering.

For museumsvesenet i fylket er kulturavdelinga eit styrings- og samordningsorgan med viktige kontaktfunksjonar mellom musea og mot sentrale instansar.

Forståing og engasjement for kulturvernet oppnår ein best gjennom det enkelte individ sin kunnskap og innsikt. Formidling av og tilgjenge til kulturminna og kunnskapen om objekta er viktig å bringe ut til innbyggarane i fylket. Dette skjer gjennom foredrag, seminar, artikkelskriving og deltaking i Kultursekken.

Kontaktpersonar

Bjørn Ringstad Bjørn Ringstad
Fylkeskonservator
71 28 04 39 /
Mob. 414 58 971
Send e-post

Kulturarv på kart

På GISLINK kan du finne informasjon om freda, verna og verneverdige kulturminne og kulturmiljø i Møre og Romsdal.

Du kan også finne informasjon om gamle stadnamn, verdifulle kulturlandskap og arkeologiske registreringar.

Dokument

Plan for kulturminnevernet hefte I
PDF-dokument - 5,27 MB
Plan for kulturminnevernet hefte II
PDF-dokument - 8,89 MB
Plan for kulturminnevernet hefte III
PDF-dokument - 7,60 MB