Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Folkehelse - fysisk aktivitet

Illustrasjonsfoto fysisk aktivitet/folkehelse

Folkehelse - fysisk aktivitet

Seksjon folkehelse og fysisk aktivitet er ein del av kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Seksjonen har i oppdrag å vere ein regional utviklar for områda folkehelse, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Seksjonen har også eit ansvar for å serve 2 råd/utval:

Seksjonen behandler spelemidlar og ei rekkje tilskotsordningar, samt koordinerer God Helse partnarskapet, som er eit forpliktande partnarskap om folkehelse som alle kommunar i fylket er medlem av. Kvar kommune har tilsett ein folkehelsekoordinator.

Samhandling og partnarskap

Folkehelsearbeidet skal skje i alle sektorar, og seksjonen samhandler med alle avdelinger i fylkeskommunen i tillegg til eksterne aktørar. Seksjonen har jamnlege møte med representantar frå fylkeskommunen si tannhelseavdeling, fylkesmannen og Møre og Romsdal idrettskrets. Dette forumet har namnet God Helse staben.

I tillegg til God Helse staben er det etablert to faste arbeidsgrupper:

  • Rusførebygging God Helse
  • Livsstilsgruppa

Kommunane og dei frivillige organisasjonane er viktige samarbeidspartar for seksjonen. Rådgiving og oppfølging av nettverket er ei viktig oppgåve i det daglege arbeidet. Seksjonen gir også faglege råd om oppfølging av folkehelseloven

Dokument