Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Nyheiter > Møte i kontrollutvalet 31. mai

Kontaktpersonar

Anders Riise
Folkevalgt
Send e-post
Tor Harald Hustad Tor Harald Hustad
Kontrollsjef
Mob. 971 66 915
Send e-post

Møte i kontrollutvalet 31. mai

Tid: 10.00
Stad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde

Orienteringar

  • I sak KO-19/17 og KO 20/17 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad gi ei nærare orientering om haldne tilsynsaktivitetar (inntil 30 min)
  • I sak KO-22/17 vil fylkesutdanningssjef Erik Brekken orientere nærare om fylkesmannen sitt tilsyn ved Molde vgs, derunder utdanningsavdelinga si styring og oppfølging av skolane (inntil 20 min)
  • I sak KO-26/17 vil representant frå Møre og Romsdal Revisjon IKS orientere om funn og tilrådingar i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Drift og vedlikehald av skolebygg» (inntil 30 min)

11:00: Saksbehandling
11:30: Lunsj
12:00: Saksbehandling av øvrige saker og referatsaker

Møteslutt seinast kl 14:00

Saksnr Innhald
KO 19/17 Tilsyn T 1/2017: Tilskot andre sine investeringar - System og oppfølging av avtalar   med kulturinstitusjonar
KO 20/17 Tilsyn T 2/2017: Forskotering fylkesvegar – System og oppfølging av   forskoteringsavtalar
KO 21/17 Melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar, statlege   tilsynsrapportar og generelle tilsynsaktivitetar
KO 22/17 Fylkesmannen i Møre og Romsdal - Rapport frå tilsyn ved Molde vgs
KO 23/17 Arbeidstilsynet - Rapport frå tilsyn ved Ålesund vgs
KO 24/17 Oppfølging av revisjonsmerknadar frå rekneskapsrevisjon   2016
KO 25/17 Justert framdrifts- og leveranseplan - Forvaltningsrevisjon/Selskapskontroll
KO 26/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 2/2016: Drift og vedlikehald av skolebygg
KO 27/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 3/2017: Ressursstyring av lærarar og bruk av overtid i vgs
KO 28/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 4/2017: Ressursstyring av lærarar og bruk av overtid i Fagskolen
KO 29/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 5/2017: Opplæringstilbodet for   minoritetsspråklege elevar
KO 30/17 Melding om justert prosjektplan FR 1/2017: Fylkesveg - drift og vedlikehald
KO 31/17 Invitasjon til å delta i felles selskapskontroll av Vigo IKS
KO 32/17 Økonomirapport - Sentrale kontrollorgan pr 30. april 2017
RS 12/17 Oppfølgingssaker - kontrollsjef orienterer
RS 13/17 Avtale om overdraging av verksemd (fylkesrevisjonen) - utkast
RS 14/17 Oppdragsavtale MRR - status og diskusjonsgrunnlag
RS 15/17 Invitasjon til kurs- og kompetanseutvikling
RS 16/17 Finansrapport pr 30. april 2017
  Godkjenning av protokoll

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her